ບໍລິສັດ ອານຸສິດ ໂລຈີສຕິກ ຈໍາກັດ

ແບບຟອມສະຫມັກຕົວແທນສາຂາບໍລິການ

Anousith Shop (Franchise)

ກະລຸນາກອກຂໍ້ມູນທາງດ້ານລຸ່ມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ເເລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງເພື່ອທີມງານຈະໄດ້ນໍາໄປ ວິເຄາະ ເເລະ ປະເມີນເຖິງຄວາມເຫມາະສົມກັບການລົງທຶນຂອງທ່ານ.
I. ຂໍ້ມູນຜູ້ສະໝັກII. ຂໍ້ມູນຮ້ານ
1. ທີ່ຢູ່ຂອງຮ້ານ
2. ຂະໜາດຂອງຮ້ານ
3. ຮູບແບບກຳມະສິດ *

4. ທີ່ຕັ້ງ ຫຼື ທຳເລຂອງຮ້ານ
5. ສະຖານທີ່ຈອດລົດ
6. ປະເພດທຸລະກິດທີ່ຈະເຮັດຄູ່ກັບ ບໍລິການຂອງເຮົາ *
III. ເງິນທີ່ພ້ອມໃນການລົງທຶນ(ກີບ) *
IV. ຄວາມພ້ອມດ້ານບຸກຂະລາກອນ *

V. ຍ່ານພາຫະນະທີ່ທ່ານມີ *

VI. ສະຫມັກໃນນາມຮູບເເບບໃດ *VII. ຈໍານວນອໍເດີ່ທີ່ຄາດວ່າຈະມີຕໍ່ວັນ *


VIII. ລາຍໄດ້(ກໍາໄລ)ທີ່ຄາດຫວັງຈະໄດ້ຮັບ/ເດືອນ *
IX. ເຫດຜົນທີ່ທ່ານເລືອກລົງທຶນກັບພວກເຮົາ *


X. ທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກຊ່ອງທາງໃດ *

ກັບຄືນ
ANOUSITH LOGISTICS CO., LTD

Address: Kaisone Phomvihane Avenue, Phonsay Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR Tel: (85620) 97285066, www. Anousith.express